"Jeg interesserer mig for alt, hvad der vedrører Aabenraa Kommune."

#KarinaTietjeRogat

"Jeg interesserer mig for alt, hvad der vedrører Aabenraa Kommune."

Politik


Min vision for Aabenraa Kommune er, at kommunen skal være et godt sted at bo. Aabenraa Kommune skal stå øverst i folks bevidsthed, når de overvejer at flytte i eller til det syd- og sønderjyske område.

Det vil jeg bl.a. arbejde for de næste 4 år:

- Tysk undervisning fra 4. klasse. Jeg mener, at en grænsekommune som Aabenraa i langt højere grad skal udnytte potentialet syd for grænsen. Men det kræver, at vi kan kommunikere med vores naboer. Jeg mener derfor at tyskundervisning skal på skoleskemaet allerede i 4. klasse (idag 7. klasse)

- Flere cykelstier. Børn og unge skal have mulighed for at cykle til og fra skole og fritidsinteresser. Desværre har vi stadig mange steder i Aabenraa Kommune, hvor det ikke er muligt at sende børn og unge af sted på en cykel, fordi traffiksikkerheden er for lav. Derfor skal vi have etableret flere cykelstier og det kan kun gå for langsomt.

- Flere arbejdspladser. Arbejdspladser kan kun skabes af det private erhvervsliv og Aabenraa Kommune skal være med til at sikre, at erhvervslivets rammer er optimale. Vi skal sørge for, at kommunens forvaltning arbejder effektiv og udvikler en kultur, hvor erhvervslivet skal anses som kunder og derfor plejes og serviceres bedst muligt.


Kommunalvalg 2013


DETTE ARBEJDER VENSTRE FOR I BYRÅDET I AABENRAA KOMMUNE

Visionsprogrammet for Venstre i ny Aabenraa kommune
- "Aabenraa set fra Venstre"

Venstre vil skabe en kommune med en vision


Vi skal være en kommune, der vil noget - der har et mål.

Vi vil skabe en hel kommune med udvikling i alle områder, bla. gennem decentralisering.

Vi vil levere service i topklasse.

Vi vil levere den service moderne mennesker efterspørger

Vi vil skabe kvalitet.

Venstre vil sætte styr på økonomien


Vi vil finde stor- kommunens fordele frem

Vi vil skabe rationelle arbejdsgange i kommunen.

Vi vil inddrage alle medarbejdernes kompetencer

Vi vil fastholde, samt fortsat tiltrække, dygtig og kvalificeret arbejdskraft

Vi vil sende klare politiske signaler

Venstre vil værne om nærdemokratiet


Vi vil værne om de folkevalgtes styring af kommunen

Vi vil sørge for borgerinddragelse

Vi vil sætte fokus på borgernes interesseområder

Erhverv og byudvikling

Erhverv og byudvikling


Venstre vil styrke kommunens erhvervspotentiale og tiltrække nye virksomheder, herunder uddannelsesinstitutioner.

- Det sker ved hjælp af:

Bedre og hurtigere sagsbehandling

Mere fokus på rådgivning og vejledning til erhvervslivet

En helhedsplan for havnen, inden der laves for mange fejldisponeringer.

Vi vil skabe en havn præget af erhverv og med bredere aktiviteter på området.

Bedre udnyttelse af vores infrastruktur med motorvej, jernbane og havn.

Vej-, vandløbs- og affaldssystemer skal være effektive og miljørigtige

Motivering af grupperne uden for arbejdsmarkedet til videreuddannelse og arbejde. (alt for mange unge er f.eks. på kontanthjælp)

Venstre vil gøre Aabenraa Kommune til Sønderjyllands fortrukne kommune at bo i


- Det sker ved hjælp af:

Udvikling af kommunens kulturelle tilbud, i tæt samarbejde med erhvervs- og kulturlivet.

Øget anlægsinvesteringer

Slutte op om vores centerby, men vi må ikke glemme lokalområderne.

Markedsføring af grænsetrekanten; Aabenraa, Sønderborg og Flensborg.

Social og sundhed

Social og sundhed


- Det sker ved hjælp af:

Tryghed og nærhed i kommunen, med et tæt kontaktled.

God og dækkende information specielt til de ældre, hvilket også skaber tryghed.

Der skal skabes gode boligtilbud til de handicappede og psykisk lidende

Etablering af et værested for de socialt udsatte, i samarbejde med den frivillige organisering

Venstre vil gøre det mere attraktivt at arbejde og uddanne sig inden for denne sektor

- Det sker ved hjælp af:

Mere selvbestemmelse til den enkelte hjælper

Stop for de mange skift i personale i plejesektoren

Styrkelse og udbygning af samarbejdet mellem sygehusene og de praktiserende læger

Tidssvarende plejecentre - i hele kommunen

Partnerskaber mellem offentlige og private udbydere giver synergieffekt.

Venstre vil sørge for at forebyggelse er i centrum og tænkes ind på alle områder


- Det sker ved hjælp af:

Etablering af sundhedscentre i samarbejde med den praktiserende læge og andre relevante sundhedsfaglige grupper

Sundhedsportalen skal fortsat udbygges til brug for alle borgere

Fokus på sundhed, sund kost og motion på tværs af alle områder - selv de mindste ting gør en forskel

Større fokus på de sundhedsfremmende initiativer, så det bliver nemt at vælge den sunde løsning

Børn og undervisning

Børn og undervisning


- Det sker ved hjælp af:

Et reelt pasningsvalg for forældrene

Pasning i trygge rammer og med åbningstider efter forældrenes behov

Etablering af klubaktiviteter til børn fra 4.klasse og op.

Tæt samarbejde mellem skole og dagpasning, med respekt for den lokale organisering og pasnings løsning.

Venstre vil værne om landdistrikterne og styrke dem


- Det sker ved hjælp af:

En anlægspulje til en eventuel nedrivning af faldefærdige bygninger i landdistrikterne

At fastholde og fremme samlingspunkterne i lokalområderne

Øget prioritering af lokalområderne fra byrådet, både servicemæssigt og økonomisk.

Styrkelse af de enkelte lokalområder, ved god opbakning og kontakt til områdets foreninger og aktiviteter.

Venstre vil gøre Aabenraa til Sønderjyllands mekka for sport, kunst og kultur


- Det sker ved hjælp af:

Udvikling af Brundlund-området med bibliotek, musikcafe, billedkunst og skulpturpark.

Fastholdelse af den gratis transport med Sydbus for de unge

Arrangementer indenfor kunst, sport og kultur i alle hjørner af kommunen - dog skal større arrangementer have Aabenraa som hovedby

At turismepolitikken bliver underlagt kultur- og fritidsområdet

Udvikling af naturområder og strande, så de gøres tilgængelige og attraktive at færdes i, og dermed sundhedsfremmende.

Sikring af skoleveje og udbygning af cykelstier

Udvikling af flere alternative aktiviteter, som musik og café-miljøer.

Støtte og udvikling af frivillighedsarbejdet og foreningslivet i hele kommunen.

Venstre vil skabe en bred vifte af tilbud til breddeidrætten og understøtte eliteidrætten


- Det sker ved hjælp af:

Sikring af gode forhold til afholdelse af aktiviteter i hele kommunen.

Understøttelse af eliteidrætten indenfor bl.a. sejlsport, håndbold og atletik.

Flere alternative aktiviteter, for de foreningsløse, som f.eks. motocross og cykelcross

Landdistrikterne

Venstre vil sørge for at landdistrikterne er en naturlig integreret del af kommunen


- Det sker ved hjælp af:

Udvikling af trafikbetjeningen i landdistrikterne

Venstre vil hæve niveauet på skolerne og institutionerne


- Det sker ved hjælp af:

Undervisning, mindst efter det vejledende timetal.

Bevarelse af velfungerende skoler

Udvikling af stærke faglige ungdomsmiljøer til overbygningsklasserne

Det skal være Venstres mål at bevare skoler i en velfungerende størrelse. ( skoler under 70 elever skal på en observationsliste. Hvis prognosen viser stigende elevtal kan under 70 elever accepteres i en periode.)

En tryg skolegang i nærområdet for de mindste børn

Decentralisering, så forældre og ansatte har størst mulig indflydelse på hverdagen

Bevare stor decentralisering på specialklasseområdet - eleven skal så vidt muligt indpasses i den normale undervisning på sin skole

Bedre udnyttelse af naturskolerne

Bedre mulighed for ungdomsskoler til at give specieltilbud for børn og unge.

Kost- og motionstilbud, sundhed som en integreret del af dagligdagen

Kultur og fritid

Om mig


Jeg er 33 år og gift med Torben. Sammen har vi børnene Sebastian på 10år, Daphne på 4år og Therese på 1 1/2år. Jeg arbejder som Pensionskonsulent i Danske Bank.

Min fritid bruger jeg sammen med familien og på løb og aerobic.

Jeg blev valgt til byrådet i november 2009. Jeg sidder i Børne- og familieudvalget og Kultur- og fritidsudvalget. Jeg har desuden siddet i Børn og Unge udvalget i 2010.


Foruden ovennævnte sidder jeg også i LAG Aabenraa og Kontaktråd på Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune.


Jeg har siden jeg var ganske ung, interesseret mig for politik. Beslutningen om at stille op til valget i 2009, blev truffet ud fra, at jeg synes der desværre er alt for få unge og kvinder i politik. Nu 4 år senere er billedet desværre stadig det samme og jeg vil rigtig gerne fortsat være med til, at ændre på det billede. Jeg synes det er vigtig, at byrådet afspejler befolkningens demografi og det gør det næppe pt.

CV


CV-beskæftigelse

1999-2000: Afløser på Kliplev Plejehjem
2000-2002: Elev, Danske Bank
2002-2003: Rådgiver, Danske Bank
2003-2004: Barsel
2004-2009: Rådgiver, Danske Bank

2009-2009: Barsel

2009-2011: Rådgiver, Danske Bank Tønder


CV-uddannelse

1997-1999: HH eksamen på Aabenraa Business College
1999-2000: Studerende på sygeplejeskolen i Sønderborg
2000-2002: Elevuddannelse i Danske Bank
2002-2003: HD 1. Del
2004-2008: Ejendomsmægler
2008-2008: Finansrådets lærer/instruktøruddannelse


Kontakt


Karina Tietje Rogat

Bjerndrupvej 32

6200 Aabenraa

Tlf. 40498170